งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559

         เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี ผลการประกาศรางวัลมีดังนี้

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย "เซนเซอร์เคมีไฟฟ้าเพื่องานในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม Electrochemical Sensors for Industry and Environmental"
  • มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา อิ่มวงศ์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย "การพัฒนาการตรวจเชื้อมาเลเรียที่มีความไวสูง (ultra-sensitive qPCR) เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการของโรค"
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จากผลงานวิจัย "เครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศด้วยเทคนิคไฟฟ้าสถิต"

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2559