งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผลการประกาศรางวัลมีดังนี้

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย “หุ่นยนต์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” (Exoskeleton for function rehabilitation in stroke patients)
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร. วิรัลดา ภูตะคาม ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จากผลงานวิจัย “การค้นหาและจีโนไทป์เครื่องหมายโมเลกุลสนิปแบบทั่วทั้งจีโนมด้วยเทคโนโลยี genotyping-by-sequencing (GBS)”

ในการนี้ คุณพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2560