งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

         เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผลการประกาศรางวัลมีดังนี้

  • แผนกระบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า กองเครื่องจักรไฟฟ้าฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า สำนักงาน กฟผ. ไทรน้อย โดย นายสุว้ฒน์ รติวัชรากร และคณะ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย “ระบบควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Redundancy”
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จากผลงานวิจัย “เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ในการนี้ ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561