โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

   

ขั้นตอนการคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของรางวัล

  1. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ
  2. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อเป็นแบบอย่างให้เยาวชนเจริญรอยตาม

คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ

  1. นักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยต้องเกิดภายหลังวันที่ 17 สิงหาคม 2527
  2. มีผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพื้นฐานที่มีคุณภาพดีและเผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยผู้เสนอควรจะเป็นผู้วิจัยหลัก (major contributor) ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญาระดับใดระดับหนึ่ง
  4. เป็นผู้ที่ทำการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง
  5. มีคุณธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

     * สามารถสมัครด้วยตนเองหรือการเสนอชื่อ
รางวัล : รางวัลมีมูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท และเกียรติบัตร (ปีละไม่เกิน 6 รางวัล)
วันประกาศรางวัล : ต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี
วันมอบรางวัล : 18 สิงหาคม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ของทุกปี

ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่

ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล
ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 โทรสาร 02 940 7070 E-mail: w.sangthong@gmail.com ** โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ

หมดเขตการเสนอชื่อหรือสมัครในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th