โครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

   

ขั้นตอนการคัดเลือก

  1. เป็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  2. เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. มีคุณลักษณะของความคิดริเริ่ม ผลิตความรู้ใหม่
  4. ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  5. มีบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมและเป็นที่น่านิยม

* เสนอชื่อโดยหน่วยงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

รางวัล : จำนวนไม่เกิน 2 รางวัลๆ ละ 400,000 บาท โล่พระราชทาน และเกียรติบัตร
วันประกาศรางวัล : ต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี
วันมอบรางวัล : 18 สิงหาคม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ของทุกปี

 

ให้ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่

ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล
ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายเลขานุการนายวิญญู แสงทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 647553, 089 445 3228 โทรสาร 02 940 7070 E-mail: w.sangthong@gmail.com

** โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ

หมดเขตการเสนอชื่อในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก www.promotion-scitec.or.th