งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผลการประกาศรางวัลมีดังนี้

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ และคณะ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย “เครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวย”
  • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง และคณะ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากผลงานวิจัย “แพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้าน การบูรณาการระบบ (System Instegration)เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0 (CiRACORE)”
  • สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2562