รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั้งหมด (พ.ศ. 2534-2558)

    ปี พ.ศ. ชื่อ-สกุล        สถาบัน                                    สาขาวิชา
2534 1. ผศ. ดร. ดุสิต  เครืองาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า
  2. ดร. จรัญญา  เงินประเสริฐศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธุวิศวกรรม
  3. ผศ. ดร. วรชาติ  สิรวราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชีววิทยาโมเลกุล
  4. ผศ. ดร. ศกรณ์  มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พันธุวิศวกรรม
       
2535 1. ผศ. ดร. สุพจน์  หารหนองบัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมี
  2. ดร. สุพรรณ  ฟู่เจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชีวเคมี
  3. ผศ. ดร. จิระพันธ์  กรึงไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ชีวเคมี
       
2536 1. ผศ. ดร. สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุลชีววิทยา
  2. ผศ. วันชัย  มาลีวงษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปาราสิตวิทยา
       
2537 1. ดร. ชนันท์  อังศุธนสมบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชีวเคมี
  2. ผศ. ดร. อัญชลี  ทัศนาขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีวเคมี
  3. ดร. สุเจตน์  จันทรังษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อิเล็กทรอนิกส์
       
2538 1. ผศ. ดร. ศันสนีย์  ไชยโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชีวเคมี
  2. ดร. เกศรา ณ บางช้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ชีวเคมี
       
2539 1. ผศ. นพ. สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาภูมิคุ้มกัน
  2. ผศ. ดร. ประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคมี (พอลิเมอร์)
  3. ผศ. ดร. รศนา  วงษ์รัตนชีวิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุลชีววิทยา
  4. นพ. อภิวัฒน์  มุทิรางกูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันธุศาสตร์
       
2540 1. ดร. ประสาท  กิตตะคุปต์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช. ชีวเคมี
  2. ผศ. ดร. สุภา  หารหนองบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมี
       
2541 1. ผศ. ดร. ธวัชชัย  ตันฑุลานิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมี
       
2542 1. ดร. เฉลิมพล  เกิดมณี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช. สรีรวิทยา (พืช)
  2. ดร. สนอง  เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และวิศวกรรม
       
2543 1. ผศ. ดร. ธีรยุทธ  วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีอินทรีย์
  2. ผศ. ดร. ทวีชัย  อมรศักดิ์ชัย มหาวิทยาลัยมหิดล ฟิสิกส์พอลิเมอร์
  3. ผศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เทคโนโลยีพอลิเมอร์
  4. ดร. สมชาติ  ฉันทศิริวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์
  5. ผศ. นพ. ประเสริฐ  เอื้อวรากุล มหาวิทยาลัยมหิดล จุลชีววิทยา
  6. ดร. ศิราวุธ  กลิ่นบุหงา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช. พันธุศาสตร์
       
2544 1. ผศ. ดร. ชาคริต  สิริสิงห มหาวิทยาลัยมหิดล พอลิเมอร์
  2. ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์  เกิดเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ควอนตัมฟิสิกส์
  3. ผศ. ดร. รุ่งนภา  ศรีชนะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เภสัชเคมี
  4. ผศ. ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีอาหาร
       
2545 1. ผศ. ดร. มงคล  สุขวัฒนาสินิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีอินทรีย์
  2. รศ. ดร. ธนัญชัย  ลีภักดิ์ปรีดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
  3. ผศ. ดร. พิชญ์  ศุภผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมพอลิเมอร์
  4. นพ. วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันธุศาสตร์
       
2546 1. ดร. จรูญ  จักร์มุณี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เคมี
  2. ดร. จิรันดร  ยูวะนิยม    มหาวิทยาลัยมหิดล    ชีวเคมี
  3. ผศ. ดร. พลังพล  คงเสรี  มหาวิทยาลัยมหิดล   เคมีอินทรีย์
  4. ดร. วรรณพ  วิเศษสงวน  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช. วิทยาศาสตร์อาหาร
  5. ผศ. ดร. ศราวุฒิ  จิตรภักดี   มหาวิทยาลัยมหิดล   ชีวเคมี
  6. รศ. ดร. สุทธิชัย  อัสสะบำรุงรัตน์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิศวกรรมเคมี
       
2547 1. ดร. จินตมัย  สุวรรณประทีป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สวทช. เทคโนโลยีวัสดุการแพทย์
  2. ดร. เทียนทอง  ทองพันชั่ง   มหาวิทยาลัยมหิดล เคมี
  3. ผศ. ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์     มหาวิทยาลัยศิลปากร   เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  4. ผศ. ดร. มัลลิกา  เจริญสุธาสินี    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ชีววิทยา
  5. ดร. ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สวทช. โฟโทนิกส์
  6. ผศ. ดร. สุพล  อนันตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟิสิกส์
       
2548 1. ผศ. ดร. พิมพ์ใจ  ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล  เคมี
  2. ผศ. ดร. ยุทธนา  ตันติรุ่งโรจน์ชัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  
  3. รศ. ดร. สุกิจ  ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฟิสิกส์ 
       
2549 1. ผศ. ดร. จูงใจ  ปั้นประณต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
  2.  รศ. ดร. ชนพ  ช่วงโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยาธิวิทยา 
  3. ผศ. ดร. พวงรัตน์  ไพเราะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฟิสิกส์
  4. นพ. วิศิษฎ์  ทองบุญเกิด มหาวิทยาลัยมหิดล อายุรศาสตร์ 
  5. ผศ. ดร. อภินภัส  รุจิวัตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคมี  
       
2550 1. ผศ. ดร. เฉลิมชนม์  สถิระพจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสำรวจ
  2. ผศ. ดร. นวดล  เหล่าศิริพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
  3. ผศ. ดร. วินิช  พรมอารักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคมี
  4. ผศ. ดร. สันติ  แม้นศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์
  5. ผศ. ดร. อทิตยา  ศิริภิญญานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เคมี
  6. ดร. อานนท์  ชัยพานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัสดุศาสตร์
       
2551 1. ผศ. นพ. ดร. นรัตถพล  เจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล สรีรวิทยา
  2. ดร. นราธิป  วิทยากร เจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วัสดุศาสตร์
  3. ดร. บุรินทร์  กำจัดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟิสิกส์
  4. ผศ. ดร. สาธิต  แซ่จึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณิตศาสตร์
  5. ผศ. ดร. อาทิวรรรณ  โชติพฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
       
2552 1. ผศ. ดร. ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
  2. ผศ. ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เคมี
  3. ผศ. ดร. อมรชัย อาภรณ์วิชานพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
       
2553 1. ดร. เครือวัลย์  จันทร์แก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรณีวิทยา
  2. ดร. ชนากานต์  พรมอุทัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พืชไร่
  3. ดร. บรรจง  บุญชม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร เคมี
  4. ดร. วีระวัฒน์  แช่มปรีดา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช.  ชีวเคมี
  5. ผศ. ดร. สอาด  ริยะจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พอลิเมอร์
  6. ดร. อุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช. นาโนเทคโนโลยี 
       
2554 1. ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช. วิศวกรรมเคมี
  2. ผศ. ดร. ปิติ   จันทร์วรโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เซลล์ชีววิทยา
  3. รศ. ดร. ยงยุทธ หล่าศิริถาวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟิสิกส์
  4. ดร. ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุศาสตร์
       
2555 1. ดร. วรวัฒน์  มีวาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฟิสิกส์
  2. ดร. สิทธิโชค  ตั้งภัสสรเรือง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สวทช. ชีววิทยาโมเลกุลของพืช
  3. ผศ. ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีอินทรีย์
       
2556 1. ผศ. นพ. ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท มหาวิทยาลัยมหิดล สรีรวิทยา
  2. ผศ.ดร. ดวงกมล  เบ้าวัน มหาวิทยาลัยมหิดล คณิตศาสตร์
  3. ดร. ประสิทธิ์    ทองใบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์
  4. ผศ.ดร. วิทยา   เงินแท้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี
       
2557 1. ผศ.ดร. ทรงยศ นาคอริยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
  2. ผศ.ดร. ธงไทย วิฑูรย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
  3. ดร. ปริญญา การดำริห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์
  4. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
2558 1. รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร มหาวิทยาลัยมหิดล เคมี
  2. ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟิสิกส์
  3. ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชีววิทยา