รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

เรียงตามปี | เรียงโดยชื่อ | เรียงตามมหาวิทยาลัย

เรียงตามชื่อ

ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล  (Eng) ปี สาขา
เกตุ กรุดพันธ์, รศ.ดร. Assoc. Prof. Dr. Kate Grudpan 2544 2001 เคมีวิเคราะห์ Analitical Chemistry
จงรักษ์ ผลประเสริฐ, ศ.ดร. Prof. Dr. Chongrak Polprasert 2543 2000 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Environmental Engineering
จำรัส ลิ้มตระกูล, รศ.ดร. Assoc. Prof. Dr. Jumras Limtrakul 2546 2003 เคมี Chemistry
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, ศ.ดร. ม.ร.ว. Prof. Dr. M.R. Jisnuson Svasti 2545 2002 ชีวเคมี Biochemistry
ณัฐ ภมรประวัติ, ศ.นพ. Prof. Dr. Natth Bhamarapravati 2536 1993 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science
ถาวร วัชราภัย, ศ.ดร. Prof. Dr. Thavorn Vajrabhaya 2532 1989 พฤกษศาสตร์ Botany
ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, ศ.นพ. Prof. Dr. Thiravat Hemachudha 2547 2004 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science
นิพนธ์ ฉัตรทิพากร Prof. Dr. Nipon Chattipakorn M.D. 2555 2012 สรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ Cardiac Electrophysiology
บรรจบ ศรีภา Assoc. Prof. Dr. Banchob Sripa 2556 2013 พยาธิวิทยา Pathology
บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล, ศ.นพ. Prof. Dr. Boonsong Ongphiphadhanakul 2548 2005 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science
ประพนธ์ วิไลรัตน์, รศ.ดร. Assoc. Prof. Dr. Prapon Wilairat 2540 1997 ชีวเคมี Biochemistry
ประเวศ วะสี, ศ.นพ. Prof. Dr. Prawase Wasi 2526 1983 พันธุศาสตร์ Genetics
ประเสริฐ โศภน, ศ.ดร. Prof. Dr. Prasert Sobhon 2538 1995 เซลล์ชีววิทยา Cell Biology
ประเสริฐ เอื้อวรากุล, ศ.นพ. Prof. Dr. Prasert Auewarakul 2553 2010 ไวรัสวิทยา Virology
ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์, ศ.ดร. Prof. Dr.Piyarat Govitrapong 2555 2012 ประสาทวิทยาศาสตร์ Neuroscience
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม, ศ.ดร. Prof. Dr. Piyasan Praserthdam 2549 2006 วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering
พุฒิพงศ์ วรวุฒิ, ศ.ดร. ม.ร.ว. Prof. Dr. Puttiponge Varavudhi 2527 1984 ชีววิทยา Biology
ไพรัช ธัชยพงษ์, ศ.ดร. Prof. Dr. Pairash Thajchayapong 2534 1991 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ComputerScience (DSP)
ยง ภู่วรวรรณ, ศ.นพ. Prof. Dr. Yong Poovorawan 2540 1997 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science
ยงค์วิมล เลณบุรี, ศ.ดร. Prof. Dr. Yongwimon Lenbury 2550 2007 คณิตศาสตร์ Mathematics
ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ศ.ดร. Prof. Dr. Yongyuth Yuthavong 2527 1984 ชีวเคมี Biochemistry
ยอดหทัย เทพธรานนท์, รศ.ดร. Assoc. Prof. Dr. Yodhathai Thebtaranonth 2529 1986 เคมี Chemistry
รัชตะ รัชตะนาวิน, ศ.นพ. Prof. Dr. Rajata Rajatanavin 2548 2005 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science
วัชระ กสิณฤกษ์, ศ.ดร. Prof. Dr. Watchara Kasinrerk 2551 2008 วิทยาภูมิคุ้มกัน Immunology
วันเพ็ญ ชัยคำภา, ศ.ดร. Prof. Dr. Wanpen Chaicumpa 2542 1999 วิทยาภูมิคุ้มกัน Immunology
วัลลภ สุระกำพลธร, ศ.ดร. Prof. Dr. Wanlop Surakampontorn 2539 1996 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Physics
วิรุฬห์ สายคณิต, ศ.ดร. Prof. Dr. Virulh Sa-yakanit  2525 1982 ฟิสิกส์ Physics
วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด, นพ. Dr. Visith Thongboonkerd 2553 2010 โปรตีโอมิกส์ Proteomics
วิศิษฏ์ สิตปรีชา, ศ.นพ. Prof. Dr. Visith Sitprija 2537 1994 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science
วิสุทธิ์ ใบไม้, ศ.ดร. Prof. Dr. Visut Baimai 2533 1990 ชีววิทยา (พันธุศาสตร์) Biology (Genetics)
ศกรณ์ มงคลสุข, ผศ.ดร. Assis. Prof. Dr. Skorn Mongkolsuk 2541 1998 เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
สกล พันธุ์ยิ้ม, รศ.ดร. Assoc. Prof. Dr. Sakol Panyim 2528 1985 ชีวเคมี Biochemistry
สดศรี ไทยทอง, รศ. Assoc. Prof. Sodsri Thaithong 2533 1990 ชีววิทยา (สัตววิทยา) Biology (Zoology)
สถิตย์ สิริสิงห, ศ.ดร. Prof. Dr. Stitaya Sirisinha 2531 1988 จุลชีววิทยา Microbiology
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ศ.ดร. Prof. Dr. Somchart Soponronnarit 2543 2000 เทคโนโลยีพลังงาน Energy Technology
สมชาย วงศ์วิเศษ, ศ.ดร. Prof. Dr. Somchai Wongwises 2549 2006 วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
สมพงษ์ ธรรมพงษา, ศ.ดร. Prof. Dr. Sompong Dhompongsa 2550 2007 คณิตศาสตร์ Mathematics
สายชล เกตุษา, ศ.ดร. Prof. Dr. Saichol Ketsa 2552 2009 วิทยาการพืชสวน Horticultural Science
สุทธวัฒน์ เบญจกุล, ศ.ดร. Prof. Dr. Soottawat Benjakul 2554 2011 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร Food Science and Technology
สุทัศน์ ฟู่เจริญ, ศ.นพ. Prof. Dr. Suthat Fucharoen 2545 2002 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science
สุทัศน์ ยกส้าน, ศ.ดร. Prof. Dr. Suthat Yoksan 2530 1987 ฟิสิกส์ทฤษฎี Theoretical Physics
สุพจน์ หารหนองบัว, รศ.ดร. Assoc. Prof. Dr. Supot  Hannongbua 2546 2003 เคมี Chemistry
โสพิศ วงศ์คำ Prof. Dr. Sopit Wongkham 2556 2013 ชีวเคมี Biochemistry
อภิชาต สุขสำราญ, รศ.ดร. Assoc. Prof. Dr. Apichart Suksamrarn 2541 1998 เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร, ศ.นพ. Prof. Dr. Apiwat Mutirangura 2551 2008 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science
อมเรศ ภูมิรัตน, ศ.ดร. Prof. Dr. Amaret Bhumiratana 2535 1992 เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
อารันต์ พัฒโนทัย, ศ.ดร. Prof. Dr. Aran Patanothai 2552 2009 วิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science
อารี วัลยะเสวี, ศ.นพ. Prof. Dr. Aree Valyasevi 2537 1994 วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science