รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

เรียงตามปี | เรียงโดยชื่อ | เรียงตามมหาวิทยาลัย

เรียงตามมหาวิทยาลัย

การศึกษา สาขา ปี ชื่อ สกุล  ชื่อ สกุล  (Eng)
B.Sc.(Medical Science), Ph.D.(Sheffield) เคมี Chemistry 2529 1986 รศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ Assoc. Prof. Dr. Yodhathai Thebtaranonth
B.Sc.(Mahidol), Ph.D.(Inssbruck) เคมี Chemistry 2546 2003 รศ. ดร. จำรัส  ลิ้มตระกูล Assoc. Prof. Dr. Jumras  Limtrakul
B.Sc.(Mahidol), Ph.D.(Inssbruck) เคมี Chemistry 2546 2003 รศ. ดร. สุพจน์  หารหนองบัว Assoc. Prof. Dr. Supot  Hannongbua
B.S.(Chiang Mai), Ph.D.(Liverpool) เคมีวิเคราะห์ Analitical Chemistry 2544 2001 รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ Assoc. Prof. Dr. Kate Grudpan
B.Sc.(Hons.,Mahidol), Ph.D.(Cambridge) เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry 2541 1998 รศ. ดร. อภิชาต สุขสำราญ Assoc. Prof. Dr. Apichart Suksamrarn
B.S.(Hons.,Jacksonville State), Ph.D.(Rochester) จุลชีววิทยา Microbiology 2531 1988 ศ. ดร. สถิตย์ สิริสิงห Prof. Dr. Stitaya Sirisinha
B.Sc.(Hons.,London), D.Phil.(Oxford) ชีวเคมี Biochemistry 2527 1984 ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Prof. Dr. Yongyuth Yuthavong
B.S.(Berkeley), Ph.D.(Iowa) ชีวเคมี Biochemistry 2528 1985 รศ. ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม Assoc. Prof. Dr. Sakol Panyim
B.Sc.(Hons.,A.N.U.), Ph.D.(Oregon) ชีวเคมี Biochemistry 2540 1997 รศ. ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ Assoc. Prof. Dr. Prapon Wilairat
B.A.(Hons.,Cambridge), Ph.D.(Cambridge) ชีวเคมี Biochemistry 2545 2002 ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ Prof. Dr. M.R. Jisnuson Svasti
B.Sc.(Chula), Ph.D.(Weizmann Institute) ชีววิทยา Biology 2527 1984 ศ. ดร. ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิ Prof. Dr. Puttiponge Varavudhi
B.Sc.(Hons.,Queensland), Ph.D.(Cambridge) ชีววิทยา (พันธุศาสตร์) Biology ( Genetics) 2533 1990 ศ. ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ Prof. Dr. Visut Baimai
B.Sc.(Hons.,Chula), M.Sc.(Mahidol) ชีววิทยา (สัตววิทยา) Biology (Zoology) 2533 1990 รศ. สดศรี ไทยทอง Assoc. Prof. Sodsri Thaithong
B.Sc.(Western Australia), Ph.D.(Wisconsin) เซลล์ชีววิทยา Cell Biology 2538 1995 ศ. ดร. ประเสริฐ โศภน Prof. Dr. Prasert Sobhon
B.Sc.(Hons.,London), Ph.D.(Michigan State) เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology 2535 1992 ศ. ดร. อมเรศ ภูมิรัตน Prof. Dr. Amaret Bhumiratana
B.Sc.(Hons.,London), Ph.D.(Maryland) เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology 2541 1998 ผศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข Assis. Prof. Dr. Skorn Mongkolsuk
B.Eng.(Hons.,Khon Kaen), Dr.Ing(ENSAT) เทคโนโลยีพลังงาน Energy Technology 2543 2000 ศ. ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ Prof. Dr. Somchart Soponronnarit
B.S.(Cornell), Ph.D.(Cornell) พฤกศาสตร์ Botany 2532 1989 ศ. ดร. ถาวร วัชราภัย Prof. Dr. Thavorn Vajrabhaya
M.D.(Siriraj), Ph.D.(Colorado) พันธุศาสตร์ Genetics 2526 1983 ศ. นพ. ประเวศ วะสี Prof. Dr. Prawase Wasi
B.Sc(Hons.,Chula), Ph.D.(Gothenberg) ฟิสิกส์ Physics 2525 1982 ศ. ดร. วิรุฬห์ สายคณิต Prof. Dr. Virulh Sa-yakanit 
B.Eng.(KMITL), Ph.D.(Kent at Canterbury) ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ Mathematical Physics 2539 1996 ศ. ดร. วัลลภ สุระกำพลธร Prof. Dr. Wanlop Surakampontorn
B.Sc.(Hons.,London), Ph.D.(Califormia) ฟิสิกส์ทฤษฎี Theoretical Physics 2530 1987 ศ. ดร. สุทัศน์ ยกส้าน Prof. Dr. Suthat Yoksan
D.V.M.(Hons.,Kasetsart), Ph.D.(Adelaide) วิทยาภูมิคุ้มกัน Immunology 2542 1999 ศ. ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา Prof. Dr. Wanpen Chaicumpa
M.D.(Siriraj), D.Sc.(Pennsylvania) วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science 2536 1993 ศ. นพ. ณัฐ ภมรประวัติ Prof. Dr. Natth Bhamarapravati
M.D.(Medical Science), Ph.D.(Colorado) วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science 2537 1994 ศ. นพ. วิศิษฏ์ สิตปรีชา Prof. Dr. Visith Sitprija
M.D.(Siriraj), D.Sc.(Pennsylvania) วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science 2537 1994 ศ. นพ. อารี วัลยะเสวี Prof. Ar. Aree Valyasevi
M.D.(Chulalongkorn) วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science 2540 1997 ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ Prof. Dr. Yong Poovorawan
B.Sc.(Chiang Mai), M.D.(Chiang Mai) วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science 2545 2002 ศ. นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ Prof. Dr. Suthat Fucharoen
M.D.(Chulalongkorn) วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science 2547 2004 ศ. นพ. ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา Prof. Dr. Thiravat  Hemachudha
M.D.(Hons.,Mahidol) วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science 2548 2005 ศ. นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล Prof. Dr. Boonsong  Ongphiphadhanakul
M.D.(Mahidol) วิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Science 2548 2005 ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน Prof. Dr. Rajata  Rajatanavin
B.Sc.(Hons.,London), Ph.D.(Cambridge) วิทยาศาสตร์คอมพิเตอร์ ComputerScience (DSP) 2534 1991 ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ Prof. Dr. Pairash Thajchayapong
Dr.Ing. (Toulouse) วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering 2549 2006 ศ. ดร. ปิยะสาร  ประเสริฐธรรม Prof. Dr. Piyasan Praserthdam
Dr.Ing. (Hannover) วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering 2549 2006 ศ. ดร. สมชาย  วงศ์วิเศษ Prof. Dr. Somchai Wongwises
B.Sc.(Chulalongkorn), Ph.D.(Washington) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Environmental Engineering 2543 2000 ศ. ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ Prof. Dr. Chongrak Polprasert